1. Generelt.
Denne persondatapolitik er gældende for Farsø Fjord Camping, Gl. Viborgvej 13, 9640 Farsø. Formålet med politikken er at tydeliggøre, hvordan vi håndterer dine personoplysninger i forbindelse med dit ophold.

2. Dataansvarlig
Farsø Fjord Camping (CVR-nr. 29220557) er dataansvarlig.
Vores kontaktoplysninger er: Farsø Fjord Camping, Gl. Viborgvej 13, 9640 Farsø, tlf. 98 63 61 76 Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

3. Indsamling og behandling af dine personoplysninger
Dine data indsamles typisk i forbindelse med dit ophold på campingpladsen. Vi indsamler derfor dine personoplysninger på tidspunktet, hvor du vælger at købe og/eller anmode om en af campingpladsens serviceydelser.
Til brug herfor indsamler vi følgende af dine personoplysninger:
• Navn, adresse, telefonnummer, nationalitet og evt. e-mailadresse.
• Derudover registrerer vi dine køb af campingpladsens ydelser med henblik på afregning af ophold.
Du kan selv efter eget ønske vælge at give os yderligere oplysninger, som du vurderer, kan have betydning for dit ophold. Det kan fx være oplysninger om handicap eller medicinsk tilstand. Denne type af persondata bliver hverken registeret eller behandlet udover en mundtlig behandling.
I yderst særlige tilfælde vil vi endvidere kunne modtage oplysninger om din og/eller dine gæsters adfærd, hvis en anden campist indgiver en klage.
Særligt for udenlandske gæster gælder, at vi også registrerer type af og nummer på dit pas eller anden rejselegitimation.
Hvis du rejser med en gruppe: Udover at modtage oplysninger fra dig selv, vil campingpladsen i nogle tilfælde supplere vores informationer med data, som vi har modtaget af tredjepart, fx en gruppeansvarlig eller rejseleder. I disse tilfælde er det pålagt tredjeparten at informere de involverede gæster om campingpladsens vilkår og betingelser.

4. Formål med indsamlingen
Indsamlingen af dine persondata sker overordnet til brug for varetagelsen af driften af vores campingplads, hvilket rummer en række underliggende behandlingsformål, nemlig:
• Opfyldelse af lovkrav i henhold til dansk lovgivning. Se nærmere under pkt. 5.
(Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c)

• Behandling af dine reservationer og køb af campingpladsens serviceydelser.
(Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b)

• Kontakt til dig før og under dit ophold.
(Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og litra f)

• Fremsendelse af ønsket information om campingpladsens serviceydelser. (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og litra f)

• Opbevaring af dokumentation til brug for en eventuel tvist, herunder eventuel klagesag. (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)
Dine persondata indsamles alene til ovennævnte formål.
Dine persondata er begrænset til kun det nødvendige jf. ovennævnte. Vi vil indhente samtykke hos dig, såfremt dine data skal anvendes til andre formål.

5. Det juridiske grundlag for behandlingen
Som udgangspunkt er behandlingen af dine persondata pålagt campingpladsen ved lov. Det er fx tilfældet i forbindelse med gæsteregistrering ved check-in, hvor det i lovgivningen fremgår hvilke persondata, campingpladsen er pålagt et registrere, jf. Pasbekendtgørelsen og Udlændingebekendtgørelsen.
Campingpladsen er også pålagt at oplyse overnattende gæsters nationalitet til Danmarks Statistik.
Derudover registreres og behandles dine persondata af regnskabsmæssige årsager i forbindelse med dine køb af campingpladsens serviceydelser, ligesom nogen af dine personoplysninger vil indgå i vores dokumentation for efterlevelse af de databeskyttelsesretlige regler.

6. Vores legitime interesser
Som angivet under pkt. 4 behandler vi en række af dine personoplysninger i medfør af interesseafvejningsreglen indeholdt i Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f.
Vi følger nemlig vores legitime interesse i at have forudgående kontakt med dig angående dit ophold, eller at kunne besvare henvendelser fra dig om campingpladsens ydelser eller regler.
Ligeså har vi en legitim interesse i at kunne iagttage hensyn til samtlige campister, hvorfor vi tillige har en interesse i at behandle klagesager, som måtte vedrøre din udviste adfærd på pladsen.
Vi har endvidere en legitim interesse i at opbevare dokumentation til brug for en eventuel tvist mellem dig og campingpladsen.
Dine modgående interesser går ikke forud herfor.

7. Nødvendige personoplysninger
Campingpladsen skal iagttage relevant dansk lovgivning, der er nærmere beskrevet under pkt. 5. Hvis du ikke vil afgive de nødvendige personoplysninger til brug for opfyldelse af de retlige pligter, som påhviler os, vil det – desværre – få konsekvenser for dig, da du dermed ikke kan gøre brug af nogen af vores ydelser.
Derudover har vi behov for at modtage nogle personoplysninger fra dig med henblik på at kunne indgå en aftale med dig. Hvis du ikke vil afgive disse adspurgte oplysninger til os, vil vi ikke kunne indgå en aftale med dig om salg af vores ydelser.

8. Hvem deles dine data med?
Bortset fra de lovgivningsmæssige krav til registrering af overnattende gæster og regnskaber, deles dine persondata ikke med tredjeparter.

9. Overførsel af data.
Dine data overføres ikke til andre lande.

10. Opbevaring og sletning.
Dine data opbevares på en server placeret inden for EU/EØS. For at undgå datatab tager campingpladsen løbende backup af vores datasæt.
Dine personoplysninger slettes, når formålet for den pågældende registrering ikke længere er nødvendigt.
I udgangspunktet vil dine personoplysninger blive opbevaret i 3 år, regnet fra dit opholds ophør. Denne slettefrist følger af forældelseslovens normale forældelsesfrist.
Dine personoplysninger, som indgår i vores bogføringsmateriale, slettes efter 5 år, regnet fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører. Endvidere vil dine personoplysninger, der indgår i vores dokumentation for efterlevelse af vores pligter i medfør af de databeskyttelsesretlige regler, blive opbevaret i 5 år.

11. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

13. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Login Form